افزایش قیمت ثبت دامنه های ملی

  • Sunday, 23rd June, 2013
  • 18:39pm

در پی افزایش قیمت ها توسط مرکز ثبت دامنه , قیمت ثبت یکساله دامنه IR به 4100 تومان افزایش یافت

 

 

« برگشت