قطع دو روزه سامانه اینترنتی بانک ملت

  • Wednesday, 4th September, 2013
  • 14:09pm

احتمال عدم دسترسی به سامانه بانک ملت به دلیل ارتقای زیرساخت سامانه بانکداری اینترنتی در چند روز مشخص وجود دارد.

بر اساس اعلام اداره کل بانکداری الکترونیک بانک ملت، احتمال بروز خطا در دسترسی به سامانه یادشده از ساعت 22 تا 5 روز بعد در روزهای چهاردهم و بیست و یکم شهریورماه سال جاری وجود خواهد داشت.

بر اساس این اطلاعیه، احتمال بروز خطا در دسترسی به سامانه بانکداری اینترنتی در ساعات فوق وجود دارد.

« برگشت