انتقال دامنه های بین المللی به شرکت دیگر - اطلاعیه چهارم

  • Monday, 18th November, 2013
  • 13:15pm
امکان تغییر DNS برای پسوند های name, biz و me فراهم شد. در صورت تمایل برای تغییر DNS از طریق سیستم پشتیبانی درخواست خود را ارسال نمایید
« برگشت