کاهش قیمت دامنه های جهانی

  • Wednesday, 25th December, 2013
  • 13:22pm
در پی ثبات بازار ارز و همچنین کاهش قیمت برخی پسوندهای دامنه از سوی رجیسترار دامنه؛ قیمت کلیه پسوندهای دامنه با کاهش 6 تا 50 هزار تومانی روبرو شد.

« برگشت