نحوه ارتباط طرفین با هم پرینت

  • 2

1- روش ارتباطی مستند شرکت با خریدار، آدرس ایمیل خریدار که حساب کاربری وی در پرتال کاربران ثبت شده است، خواهد بود.

2- روش ارتباطی مستند خریدار با شرکت، ثبت تیکت در پرتال پشتیبانی با دریافت شماره پیگیری تیکت و یا ارسال نامه و دریافت رسید کتبی از شرکت خواهد بود.

3- استفاده از ایمیل برای تسهیل انجام کار مقدور بوده لیکن روش مستند در موارد شبهه انگیزبرای خریدار محسوب نمی گردد.


4- شرکت مسئولیتی نسبت به تبعات وخسارات وارد بر خریداری که اطلاعات تماس تغییر یافته خود را از طرق معتبر به اطلاع شرکت نرسانده است ندارد.

5- هرگونه ارائه تضمین در مورد سرویس از هر طریقی بجز تیکت های پشتیبانی و همچنین موارد مندرج در وب سایت رسمی شرکت فاقد اعتبار بوده و اعتراضات در صورت عدم مغایرت مسموع نخواهد بود.


آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

« برگشت