تغییرات تعرفه پرینت

  • 2

1- در صورت تغییر تعرفه درحین استفاده از سرویس، خریدار در صورت تمایل به ارتقا در سرویس فعلی خود موظف به رعایت قیمتها و قوانین جدید خواهد بود .

2- هزینه های کارشناسی نیروی فنی ویا سایر خدماتی که درهنگام استفاده از یک سرویس اولیه خریداری شده مورد نیاز واقع می گردد تابع تعرفه روز درخواست جدید خریدار می باشد .

3- ارتقاﺀ سرویس میزبانی از یک سرویس به سرویس بالاتر انجام می گیرد و هزینه آن معادل تفاضل هزینه دوسرویس به نسبت روزهای باقیمانده از طول مدت سرویس می باشد که به صورت خودکار توسط پرتال کاربران محاسبه می گردد.


4- سرویسهای خریدار تنها در ابتدای دوره جدید و به درخواست خریدار در صورتی که امکانات و منابع استفاده شده توسط وی متناسب با بسته میزبانی مورد نظر باشد تنزل داده می شود .


5- قیمتهای سرویس های میزبانی و همچنین نمایندگی هاست بصورت پایه می باشد و درصورت مشاهده موارد نقض تطابق قیمت پرداختی با نوع و میزان مصرف ؛ مبلغ اضافی سرویس با توجه به روز های پایان تا تاریخ سر رسید برای خریدار فاکتور میشود و خریدار موظف به پرداخت آن طی مدت 48 ساعت می باشد و در صورت عدم تمایل به پرداخت ملزم به ترک سرویس خود نزد شرکت ظرف مدت 72 ساعت از تاریخ صددور فاکتور می باشد و فروشنده میتواند پس از 72 ساعت از تاریخ صدور فاکتور سرویس را تا زمان تسویه مسدود نماید و هیچ اعتراضی مسموع نخواهد بود.

6- تغییرات تعرفه از طریق وب سایت منعکس شده وخریدار موظف به تبعیت از آن می باشد مگر اینکه پیش فاکتور مهلت داری در اختیار باشد که قبل از تغییرات تعرفه برای وی صادر گشته باشد که شامل مصرف بالاتر از نوع سرویس نخواهد بود.


آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

« برگشت