بدهی ها پرینت

  • 2

شرکت با اعلام و اخطار قبلی در خصوص تسویه بدهی های معوق حق قطع سرویسی که خریدار برای آن بدهکار است و یا سایر سرویسها و خریدهای قبلی خریدار را داشته و می تواند در صورت تمایل با تملک برخی از آنها معادل مبلغ آن در فاکتور فروش (نسبت به مدت اعتبار آن به کل زمان سرویس) از میزان بدهی (اصل بدهی، جرائم و یا خسارات وارده بر شرکت) کسر نماید.


شرکت برای تاخیر خریدار در تسویه بدهی ها، خسارات ویا جرائم وامثالهم معادل 15 درصد مبلغ فاکتور را پس از سه روز از انقضا منظورمی نماید که بطور یکجا ودر هنگام تسویه بدهی، خریدار موظف به تسویه مجموع آن خواهد بود.


- جرائم :
1- شرکت حق دریافت هزینه برای تاخیر مشتری در تمدید به موقع سرویسهای دامنه میزبانی و امثالهم را خواهد داشت.
2- شرکت حق دریافت هزینه فنی جهت رفع مسدودی یک سرویس را خواهد داشت که برابر 5 درصد هزینه سرویس خواهد بود.

- ارائه بک آپ در تاریخ بعد از انقضا , با تسویه کامل تا آن تاریخ, بابت هر بک آپ مبلغ دویست هزار ریال و تحویل طی 48 ساعت می باشد.

- سرویس هایی که بیش از یک ماه از انقضای آن گذشته است هاست ۹۷ بابت نگهداری از دیتا تا زمان تمدید ۵۰ درصد کل بدهی تا آن تاریخ را میتواند دریافت نماید.

- سرویس هایی که در کمتر از یک ماه از انقضای آن گذشته است در صورت تمدید کاربر مطابق تاریخ قبلی سرویس ادامه خواهد یافت و مدت زمانی به سرویس اضافه نخواهد گردید.


آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

« برگشت