لایسنس WHMCS

ماهانه با کپی رایت

ارائه پنل لایسنس در سایت WHMCS.com
امکان دریافت نسخه های جدید از سایت WHMCS.com
پشتیبانی مستقیم از WHMCS.com

ماهانه بدون کپی رایت

ارائه پنل لایسنس در سایت WHMCS.com
امکان دریافت نسخه های جدید از سایت WHMCS.com
پشتیبانی مستقیم از WHMCS.com

همیشگی با کپی رایت

ارائه پنل لایسنس در سایت WHMCS.com
امکان دریافت نسخه های جدید از سایت WHMCS.com
پشتیبانی مستقیم از WHMCS.com

همیشگی بدون کپی رایت

ارائه پنل لایسنس در سایت WHMCS.com
امکان دریافت نسخه های جدید از سایت WHMCS.com
پشتیبانی مستقیم از WHMCS.com