همراه با قالب های حرفه ای وردپرس

WP-01

فضا 1 گیگابایت
پهنای باند نامحدود

WP-02

فضا 2 گیگابایت
پهنای باند نامحدود

WP-03

فضا 3 گیگابایت
پهنای باند نامحدود

WP-04

فضا 4 گیگابایت
پهنای باند نامحدود

WP-05

فضا 6 گیگابایت
پهنای باند نامحدود

WP-06

فضا 8 گیگابایت
پهنای باند نامحدود

WP-07

فضا 10 گیگابایت
پهنای باند نامحدود

WP-08

فضا 12 گیگابایت
پهنای باند نامحدود

WP-09

فضا 15 گیگابایت
پهنای باند نامحدود

WP-10

فضا 20 گیگابایت
پهنای باند نامحدود